Про нас

Переяслав-Хмельницький  Будинок художньої творчості дітей, юнацтва та молоді – комплексний позашкільний навчальний заклад. БХТДЮМ організовує та здійснює роботу за різними напрямами позашкільної освіти. Зокрема в закладі працюють гуртки та творчі об`єднання:
- художньо-естетичного напряму;
- еколого-натуралістичного;
- соціально-гуманітарного;
- декоративно-ужиткового;
- фізкультурно-оздоровчого;
- дослідницько-експериментального.
Пріоритетні напрями діяльності БХТДЮМ:
- реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти;
- вивчення та впровадження кращого досвіду роботи педагогічних колективів щодо оптимізації навчально-виховної роботи з дітьми в позаурочний час;
- надання методичної допомоги навчальним закладам системи позашкільної, професійно-технічної, загальної середньої освіти з питань упровадження форм і методів художньо-естетичної роботи з учнівською молоддю в практику навчально-виховної діяльності;
- забезпечення якості надання освітніх послуг шляхом  упровадження сучасних організаційно-педагогічних технологій, модернізації змісту позашкільної освіти;
- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організація їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;>
- виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей, юнацтва та молоді;
- формування у вихованців національної свідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
- просвітницька та дозвіллєво-рпозважальна  діяльність.
Реалізація цих завдань здійснюється спільними зусиллями адміністрації БХТДЮМ та педагогічного колективу через систему роботи з удосконалення змісту та методів навчально-виховного процесу, завдяки застосуванням прогресивних інноваційних педагогічних технологій, запровадженню перспективного педагогічного досвіду.
При цьому головним залишається визначення, що позашкільна освіта – це спеціально організована діяльність, яка має свою специфіку впливу, що дає їй певні переваги перед іншими засобами виховання. Це, передусім, добровільність участі дітей у позашкільній роботі, диференціація її за інтересами та спрямованістю на певний вид діяльності, постановка конкретних практичних завдань перед кожним вихованцем у його творчому становленні, оволодіння знаннями та уміннями за індивідуальним планом.
Для організації занять у гуртках, забезпечення повноцінного навчально – виховного процесу створено необхідну матеріально-технічну базу.
Загальна площа приміщень  –  721,8  кв. м., з них: 
- 4 навчальних   кабінети  (два для гуртків декоративно-ужиткового мистецтва, музичний кабінет, хореографічна зала), які забезпечені необхідним обладнанням, навчальними програмами, посібниками, довідковою та методичною літературою (площа приміщень для занять гуртків – 356,5 кв.м.);
- методичний кабінет, що є базою для підвищення самоосвітнього рівня  педагогів та місцем  проведення семінарів, нарад, педагогічних лекторіїв;
- глядацька  зала на 150 місць.
Гурткова робота БХТДЮМ  у 2013-2014 н.р. була додатково організована на базі  ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 («Дизайн композицій» - керівник Т.М. Буторіна та «Крою та шиття» -  Щава Л.М.), ЗОШ І ст. №6 («Вишивка стрічками» - Н.М.Лимаренко), ЗОШ І-ІІІ ст. №2 («Петриківський розпис» - Коломенська О.М.).
Кількість вихованців, охоплених гуртковою роботою у 2013-2014
навчальному році  - 545 осіб , що становить 16,4 %. Всього –15 гуртків, в них – 37 навчальних групи, за рахунок бюджетних коштів –  34 групи.
Дітей дошкільного віку –50 , молодшого шкільного віку –195 , середнього шкільного віку –210 ,  вихованців старшого  шкільного віку  - 90 .
Кількість груп за рівнями навчання:
* початкового (І) -15, вихованців - 215
*основного (ІІ) -18  , вихованців – 270
*вищого (ІІІ) - 4 , вихованців – 60
Органом, який об`єднує педагогічний колектив загальною турботою про сьогоднішній і завтрашній день БХТДЮМ, спонукає педагогів до пошуку, творчості, створює в колективі атмосферу довіри, взаєморозуміння та поваги, а ще виконує інформаційну, аналітично-узагальнювальну функцію є педагогічна рада. У 2013-2014 н.р. проведено чотири засідання педагогічної ради, які мали за мету формування інноваційного поля розвитку педагогічного колективу. У цьому році педагогічна рада розглянула такі основні питання:
1.Розробка тактики педагогічної діяльності за єдиною проблемою «Оптимізація навчально-виховної, організаційної та методичної роботи, підвищення професійно-фахового рівня та творчої майстерності педагогів для забезпечення умов успішної самореалізації особистості вихованців та їх духовно-морального розвитку» - «круглий стіл»
2. Безперервна освіта педагога – необхідна умова підвищення професійної майстерності, готовності до інноваційної діяльності – диспут.
Розвиток творчих здібностей вихованців засобами гурткової роботи.  Аналіз роботи гуртків у І півріччі  2013-2014 навчального року - презентація
3. Духовно-моральне виховання в системі роботи БХТДЮМ.
Засоби оптимізації виховного впливу під час проведення навчального заняття в БХТДЮМ – творчий звіт
4. Підсумки роботи педагогічного колективу БХТДЮМ за 2013-2014 н.р. Творчі знахідки, досвід, невикористанні резерви –  педрада на основі створення творчих проблемних груп.
У 2013-2014 навчальному році  педагогічний колектив БХТДЮМ  розпочав роботу над єдиною науково-педагогічною  проблемою «Оптимізація навчально-виховної, організаційної та методичної роботи, підвищення професійно-фахового рівня та творчої майстерності педагогів для забезпечення умов успішної самореалізації особистості вихованців та їх духовно-морального розвитку» та  над виконанням  таких завдань:

 1. підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства та економіки;  
 2. забезпечення особистісного розвитку вихованців згідно з їх індивідуальними здібностями, потребами на основі  навчання протягом життя, соціалізації дітей та молоді на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей;
 3.  забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини; формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу;
 4. підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності; модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу, розвивальної педагогіки;
 5. удосконалення майстерності педагогів, а також на реалізацію чітко визначених принципів організації методичної роботи, на основі яких здійснювався системно-культурний підхід вдосконалення особистості педагога і розвитку його творчого потенціалу;
 6. модернізація та оптимізація управлінської діяльності;
 7. підвищення іміджу навчального закладу.

З метою забезпечення колективного керівництва  методичною роботою  в  БХТДЮМ була створена методична рада, яка працювала над вирішенням таких завдань:

 1. програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямів діяльності;
 2. удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження нових педагогічних технологій, навчальних програм нового покоління;
 3. розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
 4. інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем позашкільної освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки, перспективного педагогічного досвіду;
 5. виявлення, вивчення й оцінка результативності педагогічного досвіду в БХТДЮМ, узагальнення і поширення перспективних здобутків;
 6. розробка та видання навчальн0-методичних посібників з досвіду роботи педагогів БХТДЮМ,методичних рекомендацій;
 7. підготовка до атестації педагогічних працівників;
 8. підготовка до засідань педагогічної ради;
 9. координація інформаційно-методичної діяльності та організаційно-масової роботи міських позашкільних навчальних закладів.
2011. Custom text here
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker